Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương. Ngày 12/04/2018, tại hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương – Số 211 đường Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương.

Đại hội được nghe Ông Trần Thế Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo kết quả sản suất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016, năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Ông Trần Thế Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty

Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Khôi – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và bà Vũ Thị Hải Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2017.

Ông Trần Trọng Khôi – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Bà Vũ Thị Hải Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Mai Lương Giám – Thành biên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình: Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán 4 tháng cuối năm 2016, năm 2017, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tực năm 2017, Tờ trình phụ cấp thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, Tờ trình giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Ông Mai Lương Giám – Thành biên HĐQT, Kế toán trưởng

Đại hội biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung chương trình Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình.

Đại hội biểu quyết